• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Wood Oil

Charakteristika

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony.

 

 

 

 

 

Základní barvy EC
Barevná škála Bezbarvý: Semi-transparent wood finishes colour card.
Konečný efekt není definovaný. Olej se vsaje do povrchu a nevytváří lakový film.
Stupeň lesku neurčitý
Vydatnost Přibližně 5 m2/l na jeden nátěr, závislý na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 10 l, 3 l, 1 l
Ředidlo Lakový benzín 1050
Směšovací poměr Ředidlo 1050
Způsob nanášení Štětcem nebo houbou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po 5 hodinách.
Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Druhý nátěr můžete aplikovat hned po zaschnutí povrchu.
Odolnost proti povětrnostním vlivům Povrchy, které jsou vystavené nepřetržitým povětrnostním vlivům, přetřete jednou nebo dvakrát za rok.
Objem sušiny 18%
Hustota 0.8 kg/l, ISO 2811.
Skladování Skladovaní na chladném místě nemá na výrobek vliv. Špatně uzavřené nádoby a natónovaný výrobek neodolávaj dlouhodobému skladování.
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Nové tvrdé dřevo musí před aplikací schnout 6 měsíců. Dřevěný povrch musí být suchý a očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Předtím natřený povrch umyjte s HOMEENPOISTO/MOULD REMOVAL nebo očistěte s TIKKURILA TEHOPESU (účinný čistič) podle návodu na použití.
Ošetření Před aplikací VALTTI WOOD OIL důkladně promíchejte. Aplikujte 1 až 2 nátěry štětcem nebo houbou. Nanášejte na celý povrch štětcem bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů. Olej doporučujeme použít natónovaný (aplikace 2 krát), protože pigmenty tvoří hlavní složku ochrany dřeva před UV zářením.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte s ředidlem 1050.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Hořlavý Zdraví škodlivý, Xn Obsahuje: Benzínovou frakci (ropnou), hydrogenovanou těžkou. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Soubor: valtti_wood_oil.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III