• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Valtti Base +

Charakteristika

Základný ochranný olej na všetky povrchy dreva v exteriéri. Valtti Base+ sa absorbuje do dreva a chráni ho pred nepriaznivým vplyvom vlhkosti, húb, modrania a hniloby podľa DIN 68800-3. Dovoľuje drevu dýchať. Vytvára vhodný základ pre ďalšie nátery. Testovaný podľa EN 113 a 152.

Použitie

Exteriérové drevené komponenty ako sú okná, exteriérové dvere, prístrešky, oplotenia, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady, balkóny, záhradný nábytok, fasády a pod. Vhodný tiež pre otvorené, pórovité, náterové systémy, ktoré sú priepustné pre vlhkosť, pary (moridlá, laky). Nepoužívajte na drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami alebo s krmivom pre zvieratá.

 

4 5
Rozsah odtieňov Bezfarebný. Nedáva drevu odtieň.
Výdatnosť 4-5 m2/l. Spotreba výrobku cca 120 -160 ml/m2. Výdatnosť je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti dreva a spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia 375 ml, 750 ml, 2.5 l a 10 l
Aplikačná metóda Štetcom, namáčaním alebo striekaním. Namáčanie a striekanie iba špecialistami v uzavretých priestoroch.
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu Bežne pretierateľný po 24 hodinách, v závislosti od vlhkosti, pórovitosti dreva a teploty vzduchu. Dbajte na dobu schnutia hlavne pri nanášaní následných náterov, ktoré sú na vodnej báze, pretože sa môžu nanášať len na úplne vyschnutý základný olej.
Hustota cca 0,8 kg/l
Skladovanie Skladujte dobre uzatvorené. Chráňte pred mrazom.
Podmienky aplikácie Natieraný povrch musí byť suchý, vlhkosť dreveného povrchu max. 16%, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.
Príprava Povrch musí byť čistý a suchý, dôkladne odmastený, zbavený špiny, tukov a odlupujúceho sa náteru z povrchu. Dôkladne prebrúste, staré opotrebované povrchy a odstráňte prach po brúsení.
Ošetrenie Pred použitím poriadne premiešajte. Valtti Base+ nie je potrebné riediť. Nanášajte dokým nie je povrch kompletne nasiaknutý. Spotreba približne cca 120 -160 ml/m2. Na koncoch dreva a na priereze nanášajte hrubšie. Pre drevené konštrukcie určené na ťažšie vonkajšie namáhanie sa doporučuje natrieť všetky povrchy. Približne po 1 hodine odstráňte handrou všetok prebytočný olej.
Čistenie náradia Čistite bezzápachovým White Spirit alebo syntetickým riedidlom na živice.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA Škodlivý, Xn. Obsahuje: propikonazol a kobaltné sušidlo, môže spôsobiť alergickú reakciu. Škodlivý, pri požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého udržujte v kľude. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevylievajte do výleviek a kanalizácie. Výrobok nesmie preniknúť do vodného prostredia. Narábajte opatrne s biocídnymi výrobkami. Dodržujte pokyny v návode na použitie. Prostriedky na ochranu dreva obsahujú biocídne látky, ktoré chránia drevo pred škodlivými organizmami. Tieto výrobky by preto mali byť
používané len podľa návodu na použitie a v autorizovaných prevádzkach. Výrobok sa nesmie používať na drevo, ktoré prichádza do kontaktu s jedlom alebo živočíšnou potravou. Zabráňte kontaktu s jedlom, nápojmi a krmivom. Nejedzte, nepite a nefajčite počas používania výrobku. Noste vhodné, ochranné, gumené rukavice počas aplikácie. Nevdychujte výpary. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_valtti_base_.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU Prázdne nádoby by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa miestnych predpisov v špecializovaných prevádzkach na nebezpečný odpad. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Európsky katalóg odpadov EWC: 03 02 02* organochlórované prostriedky na ochranu dreva. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIE Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa ADR/RID 3 III, UN 1236.