• Weber

 • Dulux

  Kvalitní britské barvy Dulux skladem.

 • JUB

  Kvalitní malířské barvy JUB.

 • Primalex

  Dodává na trh kompletní spektrum nátěrových hmot zahrnující vnitřní malířské nátěry, fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo,...

 • Stachema

  Je jediným českým výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Rostex

Charakteristika

Antikorozní primer s obsahem alkydů a oleje. Rostex Metal Primer neobsahuje olovo nebo chromové pigmenty.  Rostex Metal Primer je vhodný pro základní nátěry ocelových povrchů,také i povrchů ze zinku a lehkých kovů. Povrchy z lehkých kovů je třeba před nátěrem zdrsnit. Rostex Metal Primer chrání povrch a poskytuje mu odolný základ pro vrchní nátěry.

Použití

Ocelové konstrukce v interiéru i exteriéru, kontejnery, protipožární dveře, požární schodiště, radiátory, mříže, stožáry, regály, dřezy, okapové svody, lodě, atd.

 

 

 

Barevná škála Bílá, šedá, červená a černá
Stupeň lesku 5. Matný
Vydatnost 10-12 m2/l.
Velikosti balení 1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Ředidlo Lakový benzín 1050
Způsob nanášení Štětcem nebo stříkáním.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu zaschlý proti prachu po 2 hodinách, přetíratelný po 24 hodinách.
Chemická odolnost odolný lakovému benzínu a denaturovanému alkoholu, neodolává silným rozpouštědlům.
Odolnost proti olejům a tukům Dobrá.
Odolnost proti otěru Dobrá.
Objem sušiny 55%.
Hustota přibližně 1.4 kg/l, ISO 2811
Kód výrobku 0067554
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu minimálně +5 C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. Teplota natíraného povrchu nesmí překročit +35 C, protože jinak dochází k rychlému odpaření rozpouštědla, jehož následkem je pórovitost, zeslábnutí přilnavosit, puchýřkování atd.
Příprava Nenatřené povrchy: Nečistotu, tuky a oleje odstraňte z nenatřených povrchů čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Případnou bílou rez nebo rez odstraňte kartáčem nebo zbroušením.
Dříve natřené povrchy:Olupující se barvu a rez odstraňte škrabkou a ocelovým kartáčem. Povrch omyjte čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu, dobře omyjte vodou a nechte zaschnout.
Natírání Rostex Metal Primer před použitím dobře promíchejte. Za běžných podmínek není nutné Rostex Metal Primer pro aplikaci štětcem ředit. Pro aplikaci airless stříkáním řeďte Rostex Metal Primer do 0-5 obj. % lakového benzínu 1050.
Jako konečný nátěr pro povrchy v exteriéru použijte např. Panssarimaali, Miranol nebo alkydovou barvu Unica Special.
Pro povrchy v interiéru použijte např. Presto, Empire, Miranol nebo emulzní barvy.
Čištění nástrojů Nástroje čistěte Lakovým benzínem 1050 nebo přípravkem Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
Pokyny pro údržbu Po nátěru manipulujte s povrchy opatrně, protože barva získává za normálních podmínek svou konečnou tvrdost a odolnost po 4 týdnech.
1 měsíc po nátěru je možné znečištěné povrchy čistit pomocí Tikkurila Huoltopesu (1 díl Huoltopesu, 10 dílů vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy čistěte silnějším roztokem Huoltopesu (1:1). Po čištění povrch opláchněte a nechte zaschnout.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES (cat A/i) 500g/l(2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Zdraví škodlivý, Xn Nebezpečný pro životní prostředí, N Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, Fosforečnan zinečnatý, Tetraoxid barnato-diboritý. HOŘLAVÝ. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ A PŘI POŽITÍ. TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Soubor: rostex_metal_primer_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Zamezte úniku do kanalizace, vodovodních systémů a půdy. Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo zneškodněny v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zneškodněte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III